Destination methods comparison


This page lists which Segment methods each destination can consume.

Destinations displaying an ℹ️ are in Beta.

Destination Track πŸ›€ Page πŸ“„ Identify πŸ”Ž Group πŸ‘₯ Alias 🏷
1Flow βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
ℹ️ 1Flow Mobile Plugin βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
ℹ️ 1Flow Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
2mee βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Aampe βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
AB Smartly βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
AB Tasty client side ⬜️ ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
ABsmartly (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Acoustic (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Actable Predictive βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Actions Pipedrive βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ActiveCampaign βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Adikteev βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Adjust βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
AdLearn Open Platform βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Adobe Analytics βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Adobe Target Cloud Mode βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Adobe Target Web βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
AdQuick βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
AdRoll βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Adtriba βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Aggregations.io (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Airship βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Airship (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Akita Customer Success βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Algolia Insights (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Amazon Ads DSP and AMC βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Amazon EventBridge βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Amazon Kinesis βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Amazon Kinesis Firehose βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Amazon Lambda βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Amazon Personalize βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Ambassador βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Amberflo βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Amplitude βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Amplitude (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Anodot βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Appcues βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Appcues Mobile βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ AppFit βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
AppNexus βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
AppsFlyer βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Apptimize βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Asayer βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Astrolabe βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Atatus ⬜️ βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Attentive Mobile βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Attio (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Attribution βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
Auryc βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
AutopilotHQ βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Avo βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
AWS S3 βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Azure Function βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Batch βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Beamer ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Bing Ads βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
ℹ️ Blackbaud Raiser’s Edge NXT βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Blend Ai βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Blendo βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Blitzllama ⬜️ ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Bloomreach Engagement βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Blueshift βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
Branch Metrics βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Braze βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Braze Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Braze Cohorts βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Braze Web Device Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Breyta CRM βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Bronto βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Bucket βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Bucket Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Bugsnag ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Button βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
BuzzBoard ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ByteGain βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
BytePlus βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Calixa βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Callingly ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Candu βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Canny (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Castle βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Chameleon βœ… ⬜️ βœ… βœ… βœ…
Chartbeat βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ ChartMogul βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ChurnZero βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Clearbit Enrichment ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Clearbit Reveal ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
ClearBrain βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
CleverTap βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
CleverTap (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Clicky βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ClientSuccess βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Cliff βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Close βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
CommandBar βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
comScore βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
ConvertFlow ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Convertro βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Cordial (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Correlated βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Countly βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Courier βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Crazy Egg ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Crisp βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Criteo App & Web Events βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Criteo Audiences βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Crittercism βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Crossing Minds βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
CrowdPower βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Cruncher βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Custify βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Customer.io βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Customer.io (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
CustomerSuccessBox βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Data Lakes βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Delighted βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Delivr.ai Resolve βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Display and Video 360 (Actions) βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
DoubleClick Floodlight βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Dreamdata βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Drip βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Elevio ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Eloqua βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Emarsys βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Emarsys (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
EMMA βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Encharge (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Engage Messaging βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
EnjoyHQ ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
EPICA βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Equals βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Everflow βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Experiments by GrowthHackers βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Extole Platform βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Facebook App Events βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Facebook Conversions API (Actions) βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Facebook Offline Conversions βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Facebook Pixel βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
FactorsAI βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Firebase βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
FL0 βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Flagship.io ⬜️ ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Flurry βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
FoxMetrics βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Freshmarketer ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Freshsales βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Freshsales Suite - CRM βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Friendbuy (Cloud Destination) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Friendbuy (Legacy) βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Friendbuy (Web Destination) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
FullStory ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Fullstory (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Fullstory Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
FunnelEnvy βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
FunnelFox βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Gainsight βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Gainsight PX βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Gainsight Px Cloud (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Gameball (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Gauges ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Gist βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Gleap (Action) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Google Ads (Classic) βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Google Ads (Gtag) βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Google Ads Conversions βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Google Ads Remarketing Lists βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Google Analytics 4 Cloud βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Google Analytics 4 Web βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Google Cloud Function βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Google Cloud PubSub βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Google Cloud Storage βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Google Sheets βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Google Tag Manager βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Google Universal Analytics βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
GoSquared βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
GraphJSON βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Groundswell βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
ℹ️ GWEN (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
HasOffers βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Hawkei βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Heap βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Help Scout ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Hotjar βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Houseware βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Hubble (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
HubSpot βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
HubSpot Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
HubSpot Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
hydra βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
IBM UBX βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Impact Partnership Cloud βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Improvely βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Indicative βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Inflection βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Inkit ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Inleads AI βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
InMoment (formerly Wootric) βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Innovid βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Insider Audiences βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Insider Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Inspectlet βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Intercom βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Intercom Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Intercom Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Iron.io βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Iterable βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Iterable (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Iterate Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Jimo (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Jivox βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
journy io βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
June βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
June (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Kable βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
ℹ️ Kafka βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Kahuna βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Kameleoon (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Kana βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Keen βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Kevel ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Kissmetrics βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Kitemetrics βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Klaviyo βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Klaviyo (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Koala βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Koala (Cloud) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Kochava βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Kubit βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Kustomer βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
LaunchDarkly (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
LaunchDarkly Audiences βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Leanplum βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Learndot βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Librato βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
LinkedIn Audiences βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
ℹ️ LinkedIn Conversions API βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Listrak (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
LiveChat ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
LiveIntent Audiences βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ LiveLike βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
ℹ️ LiveRamp Audiences βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Localytics βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
LogRocket βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Loops (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Lou βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Lucky Orange ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Lumen βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Lytics βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
mabl βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Madkudu βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
MailChimp ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Mailjet ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Mailmodo βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Mammoth βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Marketo Static Lists (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Marketo V2 βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Markettailor βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Matcha βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Matomo βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
MediaMath βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Metronome (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Millennial Media βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Mixpanel (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Mixpanel (Legacy) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
MoEngage βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Moengage (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Moesif API Analytics ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Moloco MCM βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Monetate βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Moosend βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Mouseflow βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
MouseStats ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Movable Ink (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Mutiny βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Nanigans βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Nat ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Natero βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Navilytics βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
New Relic βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Nielsen DCR βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Ninetailed βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Noora ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Nudgespot βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Olark βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
OneSignal (New) βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Optimizely Advanced Audience Targeting βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Optimizely Data Platform βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Optimizely Feature Experimentation (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Optimizely Full Stack βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Optimizely Web βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Orb βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Ortto βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Pardot (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Parsely βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Peaka βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Pendo ⬜️ ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
ℹ️ Pendo Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Perfect Audience βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Perkville βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
PersistIQ ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Personas Facebook Custom Audiences βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Personyze ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Pingdom βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Pinterest Audiences βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Pinterest Conversions API βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Pinterest Tag βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Planhat βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
PlayerZero Web βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Podscribe (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Podsights βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Pointillist βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
PostHog βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
ProductBird ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ProfitWell ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Proof Experiences βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
ProsperStack ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Pushwoosh βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Qualaroo βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Qualtrics βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Quantcast βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
QuanticMind βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Quora Conversion Pixel βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
RadiumOne Connect βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Ramen βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Recombee AI βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ βœ…
Refersion ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Refiner βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Regal.io βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Rehook βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Repeater βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Responsys βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Retina βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ RevX Cloud (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Richpanel βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Ripe Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Ripe Device Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Rockerbox βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Rokt βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Rollbar ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Rupt βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
SaaSquatch v2 βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Sailthru v2 βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Salescamp CRM ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Salesforce (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Salesforce Marketing Cloud (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Salesmachine βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Saleswings (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
SatisMeter βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Savio ⬜️ ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
ℹ️ Schematic βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ScopeAI βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Screeb βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ βœ…
ℹ️ Screeb Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Scuba Analytics βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Segment Connections βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Segment Data Lakes (Azure) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Segment Profiles ⬜️ ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
SegMetrics βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Selligent Marketing Cloud βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
SendGrid Marketing Campaigns βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Sentry ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Serenytics βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ShareASale βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Sherlock βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
SIGNL4 Alerting βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
SimpleReach βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Singular βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Skalin βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Slack βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Slack (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
SlicingDice βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Smartlook βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Snapboard βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Snapchat Audiences βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Snapchat Conversions API βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
SnapEngage βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Spideo βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Split βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Sprig (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Sprig Cloud βœ… βœ… βœ… ⬜️ βœ…
ℹ️ StackAdapt βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Startdeliver βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
ℹ️ Startdeliver-v2 βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Statsig βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Stitch Data βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Stonly βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Stories βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Stormly βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Strikedeck βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Survicate ⬜️ ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Swrve βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Talkable βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Talon.One ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Talon.One (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Tamber βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Taplytics βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Tapstream βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
ℹ️ The Trade Desk Crm βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
TikTok Audiences βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
TikTok Conversions βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Tiktok Offline Conversions βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
ℹ️ TikTok Pixel βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Toplyne Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Totango βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Trackier βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Tractionboard βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
TrafficGuard βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
tray.io βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Treasure Data βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Trustpilot βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
TUNE βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Twitter Ads βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Unwaffle βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Upcall ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Upollo ⬜️ ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Upollo Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
User.com βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
ℹ️ UserGuiding βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
UserIQ βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Userlist βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ UserMotion (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Userpilot Cloud (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Userpilot Web (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Userpilot Web Plugin βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
UserVoice ⬜️ βœ… βœ… βœ… βœ…
Variance βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Vero βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Vespucci βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Vidora βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Visual Website Optimizer βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Vitally βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Voucherify βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
ℹ️ Voucherify (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
VWO Cloud Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ VWO Web Mode (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
WalkMe βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
WebEngage βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Webhooks (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Whale Alerts βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Whale Watch βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Wigzo βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Windsor βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Wisepops βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Wishpond βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️
Woopra βœ… βœ… βœ… βœ… ⬜️
Xtremepush βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Xtremepush (Actions) βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
ℹ️ Yahoo Audiences βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Yandex Metrica βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Yellowhammer βœ… βœ… βœ… βœ… βœ…
Youbora βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️
Zaius βœ… βœ… βœ… ⬜️ ⬜️
Zapier βœ… βœ… ⬜️ ⬜️ ⬜️
Zendesk βœ… ⬜️ βœ… βœ… ⬜️
Zopim βœ… ⬜️ βœ… ⬜️ ⬜️

The following destinations have no method information available:

This page was last modified: 30 Mar 2022Get started with Segment

Segment is the easiest way to integrate your websites & mobile apps data to over 300 analytics and growth tools.
or
Create free account